Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

EHI afholdte onsdag den 26. februar ordinær generalforsamling i klublokalet på Gammelby Fritidscenter. I alt 12 – inklusiv bestyrelsen – deltog i arrangementet.

 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag – Ingrid - blev valgt uden modkandidater.

 

2. Formandens beretning
Bestyrelsen har i den forgangne periode afholdt 9 møder.
I februar deltog Ingrid og Preben i DHIF’s dialogmøde. Her blev der bl.a. debatteret de korte tilmeldingsfrister for møder og arrangementer samt, at der er blevet længere fra klubberne til idrætskonsulenterne.
1. marts afholdte EHI 40 års jubilæum i Skads Forsamlingshus og her blev EHI-prisen for første gang uddelt.
Vi er med i bestyrelsen for ETAC, der holder møde cirka hver anden måned. I forbindelse Esbjerg Idrætsråd deltager vi i generalforsamlingen. På den seneste var spørgsmålet om konsekvenserne ved indførelse af halgebyr det store emne. Et emne som vi endnu ikke kender detaljerne omkring.
Hen over foråret blev der lagt nyt gulv og opsat nye skabe i klublokalet.
Den årlige grillfest, som afslutter forårssæsonen, var i år af pladshensyn flyttet til dramasalen. Selvom den er noget større – fyldte de mange medlemmer godt op i lokalet.
Sidst i august deltog vi i Idrætsnatten. De seneste år har vi ikke været repræsenteret, men i år blevet opfordret til igen at være med af Esbjerg Kommune. Vi havde plads i Musikhuset og det var kørestolsbasket, der stod for aktiviteten.
I september fik klubben ny sponsor i form af Kiosken Skrænten. Det er hovedsageligt basketafdelingen, der skal markedsføre Kiosken Skrænten på f.eks. spillertrøjer og bandereklamer.
Efteråret var desværre også tidspunktet, hvor klubben mistede et æresmedlem og tidligere bestyrelsesmedlem, da Henry Sørensen afgik ved døden.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Desuden blev Jan og Preben hædret for 30 år som henholdsvis kasserer og formand i klubben. Lad os håbe, at de begge tager minimum 30 år mere..!

 

3. Godkendelse af regnskab
Jan gennemgik både resultatopgørelsen og balancen. Året har resulteret i et underskud på DKK 4.067,85.

Årsagen til underskuddet ligger primært i afholdelsen af jubilæumsfesten i marts måned.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

 

5. Kontingent
Bestyrelsen indstillede til, at det nuværende kontingent på DKK 300,-/halvår bibeholdes. Da konsekvenserne vedrørende de kommende halgebyrer endnu ikke er kendte, afventer bestyrelsen disse, inden en eventuel justering foretages. Bestyrelsen blev opfordret til at undgå store kontingentshop – bedre med en løbende prisjustering. Preben og Jan svarede, at der ikke var planer om store hop – et alternativ kunne være at søge fonde, da det er afgørende ikke at jage de psykisk handicappede væk fra klubben.

 

Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg
a. Kasserer Jan – genvalgt for 2 år uden modkandidat
b. Bestyrelsesmedlemmer Connie, Kira og Ingrid – alle genvalgt for 2 år uden modkandidater
c. Suppleant Niels Ole – genvalgt for 1 år uden modkandidat
d. Revisorer Lars og Rene – begge genvalgt for 1 år uden modkandidater

 

7. Eventuelt
Inger efterlyste forslag til, hvordan der kunne komme flere deltagere på det første hold i varmtvandsgymnastik. Problemet er, at nogle af deltagerne ikke længere har mulighed for at få en hjælper med – bofællesskaberne prioriterer det ikke. Ingrid nævnte, at en basketspiller var blevet opfordret til at prøve varmtvandsgymnastik i stedet – men også hun manglede en hjælper. Jan nævnte at Klubnyt kunne sendes/uddeles til alle bofællesskaber med en artikel om varmtvandsgymnastik. Rene ville gerne have det same initiativ til boccia. Bestyrelsen tager dette med i planlægningen af de kommende udgaver af Klubnyt.
Inger kommenterede på prisniveauet på grillfesten, der virkede for billig synes hun. Jan svarede, at det var vigtigt for klubben at få mange til at deltage i arrangementerne – specielt de afdelinger, som ikke deltog i turneringer og lignende. Dette var desuden et middel til at samle HELE klubben én gang om året.

 

Kasper

© 2023 Esbjerg handicap idræt