Generalforsamling 2012

Generalforsamling

EHI afholdte onsdag den 29. februar ordinær generalforsamling i klublokalet på Gammelby Fritidscenter. I alt 14 – inklusiv bestyrelsen – deltog i arrangementet.

 

1. Valg af dirigent
Jan (kasserer) blev valgt uden modkandidater.
2. Formandens beretning
I det forløbne år har EHI været repræsenteret i en række netværk, hvor vi mener at kunne gøre vores indflydelse gældende. Jeg kan bl.a. nævne Esbjerg Idrætsråd, ETAC (Esbjerg Trænings- og Aktivitets Center) og Handicap Idrættens Samvirke, der er en sammenslutning af idrætsklubber i Esbjerg Kommune med handicapidræt på programmet. I forbindelse med opførelsen af den nye stadionhal er vi desuden blevet adspurgt vedrørende toilet- og adgangsforhold.
I juni måned afholdte vi grillfest og som altid var der et stort fremmøde. Cirka 50 % af klubbens medlemmer deltager i dette arrangement, så det gentager vi igen i år.
Kommunen ville gerne overtage vores klublokale i dagtimerne, da naboerne fra ”Lær Dansk” havde pladsproblemer. Efter en dialog hen over efteråret og vinteren omkring de praktiske problemstillinger i dette, har kommunen meddelt os, at EHI også i fremtiden vil være eneste bruger af lokalet.
Fonde har gjort det muligt at foretage den største investering i EHI’s historie – nemlig indkøb af 7 special kørestole til basketafdelingen. Stolene er leveret og taget i brug.
Spørgsmål til beretningen: Hvor mange medlemmer har klubben?
Svar: Cirka 100.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af regnskab
Jan gennemgik både resultatopgørelsen og balancen. Året har resulteret i et overskud på DKK 10.636,68.
Spørgsmål til posterne: Hvad gøres for at maksimere kontingentindbetalingerne?
Svar: Der findes også passive medlemmer blandt de 100. Ikke alle medlemmer er tilmeldt hele året. Rykkerprocedure kan sikkert strammes og det vil kassereren forsøge, men ønsket om at holde på medlemmer vejer også tungt.
Spørgsmål til posterne: Hvor figurerer grillfesten?
Svar: Under punktet ”Møder/Idrætsfest”.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde modtaget mail fra basketafdelingen vedrørende klubbens ambitioner til kørestolsbasket. Bestyrelsen opfattede ikke dette som et forslag, der kunne bringes til afstemning, men opfordrede til at bringe spørgsmålet op under punkt 7 – Eventuelt.
5. Kontingent
Bestyrelsen indstillede til, at det nuværende kontingent på DKK 300,-/halvår bibeholdes. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg
a. Kasserer Jan – genvalgt for 2 år uden modkandidat
b. Bestyrelsesmedlemmer Connie, Kira og Ingrid – alle genvalgt for 2 år uden modkandidater
c. Suppleant Niels Ole – genvalgt for 1 år uden modkandidat
d. Revisorer Lars og Rene – begge genvalgt for 1 år uden modkandidater
7. Eventuelt

 

Det blev bemærket, at det ikke havde været hensigtsmæssigt, at kasserer og dirigent var den samme person. Dette blev taget til efterretning.
Kenneth ønskede at revidere vedtægter, så foreløbig dagsorden blev udsendt som nuværende, herefter skulle forslag være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Herefter kunne endelig dagsorden (inkl. evt. indkomne forslag) offentliggøres 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen lovede at tage hånd om vedtægterne og tage Kenneths forslag med i overvejelserne, men afviste ønsket om afstemning på den igangværende generalforsamling.
Basketafdelingen har et ønske om mere struktureret og seriøs træning og efterspørger en træner til dette formål. Der er uenighed på holdet omkrig seriøsitet og disciplin i forbindelse med træning og kampafvikling. Bestyrelsen lover at indkalde hele basketafdelingen til et møde vedrørende retningslinjer og forventningsafstemning både internt på holdet og i relation til klubben.
Kenneth ønsker oplyst, hvad der pr. dags dato er i kontingentrestance.
Kenneth spurgte, hvorfor EHI’s hjemmeside ligger som et subdomæne under esbjerg.e.thomsen og ikke som et selvstændigt domæne. Kenneth blev opfordret til at kontakte Ingrid, der er ansvarlig for hjemmesiden, for en nærmere forklaring.
Bent, KlubNyts redaktør, opfordrede alle tilstedeværende til at støtte bladets annoncører, da de jo som bekendt støtter klubben.

Kasper

 

 

 

© 2023 Esbjerg handicap idræt