Generalforsamling 2017

 

Generalforsamling 2017

 

EHI afholdte torsdag den 23. februar ordinær generalforsamling i klublokalet på Gammelby Fritidscenter.

 

1. Valg af dirigent

Kasper

 

2. Formandens beretning

Igen i år er der succes i fodboldafdelingen. For 3. år i træk havde holdet kvalificeret sig til slutrunden i Glostrup. Her viste modstanden sig imidlertid for stærk – men runden blev dog afsluttet med en sikker sejr.

Basketholdet trak sig sidste år fra de sidste to runder i FM på grund af for få spillere – men er igen i år tilbage og spiller med i turneringen.

Bestyrelsen har naturligvis også afholdt en række møder og deltaget i forskellige idrætsrelaterede møder og udvalg hen over året.

 

3. Godkendelse af regnskab

Bent fremlagde på vegne af Jan både resultatopgørelsen og balancen. Året har resulteret i et betydeligt underskud på kr. 17.456,-. De fire store udgiftsposter er afdelingerne for basket og fodbold sammen med lokaleleje og vores grill-/idrætsfest. Set i lyset af et tilskud på kr. 20.000,-, som vi ikke kan forvente på samme niveau i 2017 har vi et utilfredsstillende resultat, som vi er nødt til at handle på. Bestyrelsen vil iværksætte tiltag både for at maksimere indtægter og minimere udgifter. Som eksempler kan nævnes aflysningen af vores deltagelse i Idrætsfesten 2017 samt forslag om kontingentforøgelse under punkt 5.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

5. Kontingent

Bestyrelsen indstillede til, at det nuværende kontingent på kr. 350,-/halvår sættes op til kr. 400,-/halvår. Dette skyldes dels vores generelt udfordrede økonomi og, at omkostninger til lokaleleje steg yderligere pr. 1. januar 2017.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg

a. Formand Preben – genvalgt for 2 år uden modkandidat

b. Bestyrelsesmedlemmer Bent og Kasper – begge blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

c. Suppleant – denne plads står åben til næste generalforsamling, da der ingen kandidater var.

d. Revisorer Inger og Lars – begge blev genvalgt for 1 år uden modkandidater.

 

7. Eventuelt

Intet til dette punkt.

 

Kasper

 
© 2024 Esbjerg handicap idræt